Vyživované osoby a všeobecné zdravotní pojištění v EU

Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního stavu a na využívání léčebných a rehabilitačních zařízení. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, usilují o zabezpečení toho, aby žádné dítě nebylo zbaveno svého práva na přístup k takovým zdravotnickým službám.


Úmluva o právech dítěte, článek 24.1

Výše poplatků za poskytnutí zdravotních služeb, stejně jako služeb souvisejících se základními faktory klíčovými pro zdraví, musí být stanovena na základě obecných zásad spravedlnosti tak, aby všechny tyto služby, ať už veřejné či soukromé, byly dostupné pro všechny, včetně sociálně znevýhodněných skupin.

Výbor pro ekonomická, sociální a kulturní práva, General Comment No. 14,  Článek 12: Právo na nejvýše dosažitelný standard zdraví

Matky a děti bez ohledu na svůj rodinný stav a rodinné vztahy mají právo na přiměřenou sociální a hospodářskou ochranu.

Evropská sociální charta, článek 17

České správní orgány již mnoho let neuznávají právo dětí ze zemí mimo EU, jejichž rodiče pracují v České republice, na dosažení finančně dostupné kvalitní zdravotní péče. Pět dlouhých let je pro tyto děti dostupná pouze jediná varianta zdravotního pojištění, a to v rozsahu cestovního pojištění (nevztahuje se na již existující onemocnění, HIV či problémy týkající se duševního zdraví) rozšířeného o občasné návštěvy dětského lékaře. Jedinou alternativou je platit si zdravotní péči, která není hrazena ze soukromého zdravotního pojištění, sám, což nemůže být považováno za schůdné řešení, protože cizinci ze zemí mimo EU za lékařské služby platí v průměru třikrát větší částky.

Níže uvedená tabulka názorně ukazuje, že tento diskriminující přístup českých správních orgánů k dětem státních příslušníků třetích zemí, kteří sami mají veřejné zdravotní pojištění, je mezi evropskými zeměmi ojedinělý.

Země EU
Specifika trhu
Děti
Nezaměstnaní partneři
Rakousko
Veřejné zdravotní pojištění, doplňkové soukromé zdravotní pojištění pokrývá nadstandardní služby. Všichni, kdo v zemi přebývají déle než 6 měsíců, se mohou stát účastníky veřejného zdravotního pojištění.
Pojištěny spolu se zaměstnaným rodičem bez dodatečných nákladů.
Pojištěni bez dodatečných nákladů, pokud se podílí na výchově jednoho či více dětí, se kterými žijí ve společné domácnosti.V ostatních případech si partneři platí pojistné sami.
Belgie
Veřejné zdravotní pojištění se spoluúčastí, soukromé zdravotní pojištění pokrývá nadstandardní služby a úhradu spoluúčasti.
Pojištěny spolu se zaměstnaným rodičem bez dodatečných nákladů, a to až do 25 let věku, anebo do chvíle, kdy se stanou finančně nezávislými.
Pojištěni spolu se zaměstnaným cizincem, platí pevně stanovené pojistné.
Bulharsko
Veřejné zdravotní pojištění (NHIF), soukromé zdravotní pojištění pokrývá nadstandardní služby. Všichni, kdo mají povolení k dlouhodobému pobytu, spadají pod NHI.
Spadají pod NHIF, stát platí pojistné až do 18 let věku.
Spadají pod NHIF, platí pevně stanovené pojistné.
Chorvatsko
Veřejné zdravotní pojištění s pevně stanovenou spoluúčastí, soukromé zdravotní pojištění pokrývá nadstandardní služby a úhradu spoluúčasti.
Děti mají veřejné zdravotní pojištění.
Děti cizinců ze zemí mimo EU platí pojistné v minimální výši.
Za děti obyvatel EU platí pojistné stát.
Partneři zaměstnaných cizinců mají veřejné zdravotní pojištění. Pokud je partner státním příslušníkem třetí země, platí pojistné v minimální výši, obyvatelé EU neplatí nic.
Kypr
Veřejné zdravotní pojištění (GHS) s pevně stanovenou spoluúčastí, soukromé zdravotní pojištění pokrývá nadstandardní služby a úhradu spoluúčasti.
Děti (mladší 26 let) zaměstnaných cizinců spadají pod GHS.
Spadají pod GHS.
Česká republika
Univerzální zdravotní péče je zajištěna veřejným zdravotním pojištěním, pro cizince pak existuje speciální soukromé zdravotní pojištění, které je svým rozsahem podobné cestovnímu pojištění (a nevztahuje se tedy na již existující onemocnění, AIDS či duševní poruchy). Veřejné zdravotní pojištění a soukromé zdravotní pojištění pro cizince se vzájemně vylučují – jakmile cizinec získá nárok na veřejné zdravotní pojištění, jeho soukromé zdravotní pojištění je zrušeno.
Pouze soukromé zdravotní pojištění pro cizince s omezeným pojistným plněním.
Pouze soukromé zdravotní pojištění pro cizince s omezeným pojistným plněním.
Dánsko
Veřejné zdravotní pojištění, soukromé zdravotní pojištění pokrývá nadstandardní služby.
Všichni obyvatelé Dánska mají právo na veřejné zdravotní pojištění.
Mají veřejné zdravotní pojištění, platí pevně stanovené pojistné.
Estonsko
Mají veřejné zdravotní pojištění a platí pevně stanovené částky, stát pak platí pojistné za těhotné ženy i ženy, které vychovávají děti.
Finsko
Veřejné zdravotní pojištění.
Soukromé zdravotní pojištění pokrývá nadstandardní služby, ale je neobvyklé.
Osoby, které jsou obyvateli finských obcí (tedy mají ve Finsku místo trvalého pobytu) mají právo na veřejnou zdravotní péči.
Spadají pod veřejné zdravotní pojištění, a to bez dodatečných nákladů.
Mají veřejné zdravotní pojištění.
Francie
Veřejné zdravotní pojištění, soukromé zdravotní pojištění pokrývá nadstandardní služby.Všichni obyvatelé získávají přístup ke státnímu zdravotnímu pojištění po třech měsících pobytu.
Pojištěny spolu se zaměstnaným rodičem bez dodatečných nákladů až do 18 let věku.
Pojištěni spolu se zaměstnaným cizincem za pevně stanovenou část jeho platu.
Německo
Veřejné zdravotní pojištění, soukromé zdravotní pojištění pokrývá nadstandardní služby.
Všichni legální obyvatelé Německa mají přístup ke Government Health Insurance System (Systém státního zdravotního pojištění).
Pojištěny spolu se zaměstnaným rodičem bez dodatečných nákladů.
Pojištěni spolu se zaměstnaným cizincem bez dodatečných nákladů.
Řecko
Veřejné zdravotní pojištění s pevně stanovenou spoluúčastí, soukromé zdravotní pojištění pokrývá nadstandardní služby a úhradu spoluúčasti.
Všichni legální obyvatelé mají právo na Social Health Insurance (Sociální zdravotní pojištění).
Pojištěny spolu se zaměstnaným rodičem.
Pojištěni spolu se zaměstnaným cizincem.
Maďarsko
Veřejné zdravotní pojištění, soukromé zdravotní pojištění pokrývá nadstandardní služby.
Všichni dlouhodobí obyvatelé mají právo na veřejné zdravotní pojištění.
Spadají pod veřejné zdravotní pojištění, před získáním trvalého pobytu každý měsíc platí pojistné (zhruba 60 % pojistného za dospělého člověka).
Spadají pod veřejné zdravotní pojištění, každý měsíc platí pevně stanovené pojistné (v roce 2018 to bylo asi 230 euro).
Irsko
Veřejné zdravotní pojištění, často využívané doplňkové soukromé zdravotní pojištění pokrývá nadstandardní služby a odškodnění za poplatky.
Každý běžný rezident (který bydlí či má v plánu bydlet v Irsku po dobu alespoň 1 roku) má nárok na veřejné zdravotní pojištění (Health Service Executive či HSE, tedy Exekutiva zdravotní péče).
Mají právo na stejné zdravotní služby jako jejich rodiče. Zdravotní péče o děti mladší 6 let je zdarma.
Spadají pod HSE.
Péče o těhotné ženy i novorozence je zdarma.
Itálie
Veřejné zdravotní pojištění s občasnou spoluúčastí, soukromé zdravotní pojištění, které je ale poměrně neobvyklé, pokrývá nadstandardní služby a odškodnění za poplatky.
Každý legální rezident má právo na veřejné zdravotní pojištění (Servizio sanitario nazionale či SSN, tedy Národní zdravotní služba).
Spadají pod SSN.Těhotné ženy nemusí platit žádné poplatky.
Lotyšsko
Veřejné zdravotní pojištění, doplňkové soukromé zdravotní pojištění nabízí vyšší počet smluvních lékařů a nadstandardní služby.
Mohou se stát účastníky systému veřejného zdravotního pojištění, pokud se starají o dítě mladší 7 let, anebo alespoň 3 děti mladší 15 let.
Jinak je pro ně jedinou dostupnou možností soukromé zdravotní pojištění.
Litva
Veřejné zdravotní pojištění, doplňkové soukromé zdravotní pojištění pokrývá nadstandardní služby.
Stát platí pojistné za těhotné ženy, a to až 56 dní po porodu.
Jinak si partneři musí sjednat soukromé zdravotní pojištění.
Lucembursko
Veřejné zdravotní pojištění s pevně stanovenou spoluúčastí, soukromé zdravotní pojištění je oblíbeným způsobem, jak získat nadstandardní služby a úhradu spoluúčasti.
Děti jsou pojištěny spolu se zaměstnaným rodičem bez dodatečných nákladů až do 30 let věku.
Partneři žijící ve stejné domácnosti jsou pojištěni spolu se zaměstnanou osobou.
Malta
Veřejné zdravotní pojištění, soukromé zdravotní pojištění je neobvyklé.
Pojištěny spolu se zaměstnaným rodičem bez dodatečných nákladů až do 18 let věku.
Pojištěni spolu se zaměstnaným cizincem bez dodatečných nákladů.
Nizozemsko
Social Health Insurance System (Systém sociálního zdravotního pojištění) je tvořen soukromými subjekty – veřejné zdravotní pojištění neexistuje.
Každý má soukromé zdravotní pojištění.
Soukromé zdravotní pojištění, až do 18 let děti nemusí platit pojistné.
Soukromé zdravotní pojištění.
Polsko
Veřejné zdravotní pojištění (Public National Health Fund, tedy Fond veřejného národního zdraví), doplňkové soukromé zdravotní pojištění pokrývá nadstandardní služby.
Pojištěny spolu se zaměstnancem bez dodatečných nákladů.
Portugalsko
Public National Health Service (Servico Nacional de Saude, SNS, tedy Veřejná národní zdravotní služba), doplňkové soukromé zdravotní pojištění pokrývá nadstandardní služby a náhradu spoluúčasti. Všichni legální rezidenti Portugalska se mohou stát účastníky veřejného zdravotního systému.
Pojištěny spolu se zaměstnaným rodičem bez dodatečných nákladů.
Pojištěny spolu se zaměstnancem bez dodatečných nákladů.
Rumunsko
Veřejné zdravotní pojištění, doplňkové soukromé zdravotní pojištění pokrývá nadstandardní služby a úhradu spoluúčasti.
Kdokoliv kdo legálně pobývá v Rumunsku se může stát součástí systému národního zdravotního pojištění, a to od chvíle, kdy fondu poprvé zaplatí příspěvek.
Neplatí pojistné až do 18 let věku, pokud studují, tak až do 26 let.
Mají veřejné zdravotní pojištění, platí pevně stanovené pojistné. Těhotné ženy či ženy, které nedávno porodily, pojistné platit nemusí.
Slovensko
Veřejné zdravotní pojištění, soukromé zdravotní pojištění je neobvyklé.
Veřejné zdravotní pojištění; pokud i rodič má veřejné zdravotní pojištění, pojistné platí stát.
V případě práce na dohodu mají veřejné zdravotní pojištění, ve všech ostatních případech soukromé zdravotní pojištění.
Slovinsko
Veřejné zdravotní pojištění, doplňkové soukromé zdravotní pojištění.
Mají veřejné zdravotní pojištění, a to zadarmo až do 15 let věku (či do 26 let, pokud studují).
Mají veřejné zdravotní pojištění.
Španělsko
Veřejné zdravotní pojištění, soukromé zdravotní pojištění pokrývá nadstandardní služby a úhradu spoluúčasti.
Pojištěni spolu se zaměstnaným cizincem, pokud pobývají na území Španělska.
Těhotné ženy a ženy, které nedávno porodily, mají veřejné pojištění a pojistné za ně platí stát.
Švédsko
Veřejné zdravotní pojištění, soukromé zdravotní pojištění pokrývá nadstandardní služby a úhradu spoluúčasti.
Všichni, kdo ve Švédsku pobývají anebo plánují pobývat déle než 12 měsíců, jsou považování za rezidenty a mají tak právo na veřejné zdravotní pojištění.
Mají právo na veřejné zdravotní pojištění, až do 18 let věku jsou všechny služby zadarmo.
Mají právo na veřejné zdravotní pojištění.